ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

بررسی ویژگیهای سبکیِ «نگارستان» جوینی

صفحه (0 - 0)
حسین پورشریف
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نگارستان جوینی، به سال 735 ﻫ . ق، یعنی هفتاد و نه سال پس از نگارش گلستان سعدی، و به همان سبک، نوشته شده است. پس میتوان این کتاب را پس از روضۀ خُلد مجد خوافی ـ که آن را در سال 733 ق نگاشته ـ دومین اثر نگارش یافته به تقلید از  گلستان دانست. اگرچه کتاب، توان همسرى با گفتار فصیح و فاخر سعدى را ندارد، لیکن در حد خود، زیبا، ساده و مفید است.این مقاله بر آن است که ویژگیهای سبکی کتاب نگارستان جوینی را بررسی کند. لذا در آغاز، به نویسندۀ آن یعنی «معین الدین جوینى»، متخلّص به «معینى» و کتابش نگارستان پرداخته و اطلاعاتی را به دست داده است. در ادامه مقاله، ویژگیهای سبکی «نگارستان» جوینی، در سه سطح زبانی، ادبی، و فکری، مورد بررسی قرار گرفته. در سطح زبانی، ویژگیهای صرفی و نحوی کتاب، بررسی شده است. در سطح ادبی، صنایع بدیع لفظی و معنوی و همچنین نمود علم بیان و معانی واکاوی شده‌اند. دیدگاههای معین الدین در باره اخلاقگرایی، اندیشه‌های صوفیانه و ارادات به اهل بیت، بخش ویژگیهای فکری اثر را شکل داده‌ است. نویسندگان مقاله این کتاب را که هنوز بچاپ نرسیده است، تصحیح کرده اند.

کلمات کلیدی
معین الدین جوینی , نگارستان , ویژگیهای سبکی , پیروی از گلستان