ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

بررسی ویژگیهای سبکی کتاب «خواص‌الحیوان» محمّد تقی تبریزی

صفحه (0 - 0)
محمد حسین کرمی ، صدیقه جابری(نویسندۀ مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
جانورشناسی دانشی است که از روزگاران کهن بدان پرداخته شده و در این زمینه کتابهای بسیاری دربارۀ ساختمان بدن جانوران، بررسی بیماریهای آنها و یافتن راههای درمان آن و همچنین بیان منافع و مضار هر حیوان همراه با بیان افسانه هایی دربارۀ جانوران نوشته شده است. یکی از مهمترین آثار دربارۀ علم جانور شناسی کتاب حیات الحیوان اثر دمیری است که در قرن هشتم به زبان عربی نوشته شده است. اهمیت این کتاب آن چنان است که سرمشق نویسندگان بعدی در نوشتن کتابهایی در زمینۀ حیوانات بوده است. یکی از نخستین کسانی که در ایران کتاب حیات الحیوان دمیری را به فارسی ترجمه و تلخیص نمود محمّد تقی تبریزی بود که در سال 1080 در عهد شاه عباس دوم میزیست و به فرمان شاه صفوی به این مهم دست زد و نام کتاب خویش را خواص الحیوان نهاد.در این مقاله نخست به بررسی و معرّفی چند کتاب در زمینۀ جانورشناسی میپردازیم سپس عمده ترین ویژگیهای سبکی کتاب خواص الحیوان تبریزی را بررسی مینماییم.

کلمات کلیدی
جانورشناسی , خواص‌الحیوان , حیات‌الحیوان , سبک شناسی