ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

بررسی ویژگیهای سبکی نسخ خطی دیوان زاهدتبریزی

صفحه (0 - 0)
فراست عسکری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از جمله شاعرانی که علی رغم خلاقیتها و ذوق شعریش، از پیشینیان خود متأثر بوده و نیم نگاهی نیز به معاصران خود داشته است، میرزا قاسم، فرزند میرزا محسن تبریزی، معروف به زاهد از سخنوران و شاعران نیمه دوم سده یازدهم هجری میباشد(تولد تقریبی 1046ﻫ.. ق) که در عهد شاه سلیمان صفوی در اصفهان میزیست. نسخه خطّی کلّیّات دیوان او شامل غرلیات، قصاید، رباعیات، مثنوی سفینه النجات و منشآت میباشد. وی شیعه اثنی عشری است که ارادت خود را به چهارده معصوم،خصوصاً مولا علی(ع)در جای جای اشعــارش بیان کرده است. غزلهای سراسر احساس، قصاید قوی، مادّه تاریخها، مثنوی زیبا و نثر شیوای وی, بیانگر ذوق ادبی اوست.نگارنده در این کوتاه سخن بر آنست تا با استفاده از چهار نسخه خطّی دیوان زاهد تبریزی، ضمن معرّفی آثار وی  سبک شعر این شاعر را بررسی کند.

کلمات کلیدی
زاهد تبریزی , حافظ , ویژگیهای سبکی , سبک هندی