ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

بررسی ویژگیهای سبکی شعرکها

صفحه (0 - 0)
حمید جعفری قریه علی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شعر کوتاه که با نامهای «شعرک»، «شعر هایکویی» و «ترانک» از آن یاد شده، گونه¬ای از اشعار آزاد است که شعرا برای بیان لحظه¬های کوتاه شاعرانه از آن بهره میبرند. در این پژوهش به بررسی ویژگیهای سبکی شعرهای کوتاه و مدرن از نیما تا دهۀ سوم انقلاب اسلامی پرداخته شده است. توسّل به گزین¬گویه¬ها، تلمیحات، تأثیرهای آوایی، انحراف از قاعده¬های زبان و هنرهای دیداری در سطح کلام، عواملی است که شاعر میکوشد برای ایجاد فضایی نو و تأثیرگذار در این سروده¬های کوتاه از آنها بهره میبرد تا به سبکی ویژه دست یابد. هدف از تحلیل و توصیف ویژگیهای زبانی متمایز این سروده¬ها، نشان دادن گوشه¬ای از تواناییهای زبان فارسی است. بر اساس نتایج این پژوهش، هر یک از نظامهای واژگانی، واجی، وزنی و نوشتاری در شعرکها قاعده¬مندی خود را از دست میدهند و بدینگونه برجستگی ویژه¬ای به شعر میبخشند. میتوان پنداشت که در بسیاری از مواقع همین آشنایی¬زداییهاست که سبب ادبیّت شعرکها میشود. 

کلمات کلیدی
آشنایی زدایی , ادبیّت , سبک شناسی , شعرک