ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی

صفحه (0 - 0)
دکتر عبّاسعلی وفایی،سیّد مهدی طباطبایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این مقاله در پی آنست تا با نگاهی به سبکهای شعر فارسی و ترسیم دو روند آن بعد از سبک عراقی (سبک اصفهانی و سبک هندی)، به برّرسی سبک شعری بیدل دهلوی در کنارِ برجسته کردن ویژگیهایِ سبک هندی بپردازد.  برّرسی شگرد‌ها و فنون شاعری بیدل ـ که تلقّی خاصّی از صناعات ادبی به همراه دارد ـ و معرفی کردن ابهام، بعنوان برجسته‌ترین ویژگی سبکی بیدل، ازجمله مباحثی است که در این تحقیق مطرح شده است. 

کلمات کلیدی
سبک هندی , بیدل , شگردها و فنون شاعری , ابهام