ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

بررسی ویژگیهای سبک اثیر الدین اومانی

صفحه (0 - 0)
محمدرضا پاشایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دیوان اثیرالدین اومانی با وجود قرارگرفتن در میان دو سبک خراسانی و عراقی و هم روزگاری با مکتب آذربایجانی، اثری ارزشمند در همه زمینه‌های تحقیقات ادبی از جمله سبک‌شناسی است. در این مقاله تلاش بر این است تا سبک شعری اثیر از دومنظرمختصات فکر و ادبی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین در ابتدا مقدمه مختصری در مورد زندگینامه شاعر، سبک‌شناسی و نوآوریهایش سخن گفته میشود و سپس سبک شعری اثیر را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی میکنیم. دیوان این شاعر دریچه‌ای برای آشنایی بیشتر با سبک دوره اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم شعر فارسی و همچنین معرفی ویژگیهای سبک شخصی اثیر اومانی است .

کلمات کلیدی
اثیر اومانی , دیوان , سبک , فکر , زبان