ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

بررسی وجوه بارز سبک شناختی تحفه المؤمنین

صفحه (0 - 0)
مظاهر مصفّا،ایّوب کوشان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تأثیر محیط، عناصر محیطی و  درونمایۀ معنایی آثار، در سبک و ویژگیهای سبکی آثار، نقش معنی دار و تعیین کننده ای دارند. به عنوان مثال در کتاب نفیس تحفه المؤمنین که در موضوع طبّ قدیم نوشته شده است، تأثیر محیط و طبّ قدیم بر ویژگیهای سبکی این اثر قابل مشاهده و حایز اهمّیت است.با توجه به این که این اثر یکی از برجسته ترین آثار طبّ قدیم و سنتی در طول تاریخ ایران و مهمترین اثر طبی عهد صفویه میباشد و احاطه و اشراف مؤلف این اثر یعنی حکیم مؤمن تنکابنی بر آثار گذشته در همین موضوع بی بدیل است؛ این اثر میتواند بعنوان نمایندۀ آثار مشابه در عهد صفوی به حساب آمده و به لحاظ اهمیتی که دارد، از دیدگاههای مختلف مورد پژوهش قرار گیرد.تحفه المؤمنین، با سبک و سیاق خاصی که این اثر را در میان آثار  مشابه ممتاز کرده ، از دیرباز مورد توجه بوده است چه از لحاظ محتوای علمی و چه از لحاظ سبک شناسی به عنوان نمونۀ نثر علمی طبی عهد صفوی. ما در این مقاله تلاش کرده ایم به این پرسش پاسخ دهیم که مهمترین وجوه سبک شناسی تحفه المؤمنین کدامند؟

کلمات کلیدی
سبک , نثر علمی , تحفه المؤمنین و حکیم مؤمن تنکا