ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

بررسی و تحلیل چند حبسیه از خاقانی و مسعود سعد بر مبنای سبک شناسی توصیفی

صفحه (0 - 0)
رقیه کاردل ایلواری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این پژوهش به بررسی و تحلیل دو قصیده از خاقانی (در واقعه حبس و عزلت و مباهات/ در شکایت از حبس و تخلص به مدح عظیم الروم عز¬الدوله قیصر) و مسعود سعد (در مدح محمد علی «زندانی نای»/ حسب حال) در موضوع حبسیه بر مبنای سبک¬شناسی توصیفی میپردازد. در این نوع سبک، متون متحد¬¬المضمون از نظر درجه عاطفه و تخیل با هم متفاوت و مختلف هستند. این نظریه سبک¬شناسی بیشتر از نظر تفاوتهای زبانی متون متحد المضمون مورد تحلیل قرار میگیرد اما در این مقاله اشعار متحد المضمون مسعود سعد و خاقانی هم از لحاظ تفاوتهای زبانی، بلاغی (وجوه ادبیت متن) و هم از نظر فکری تحلیل شده¬اند. برمبنای این نوع سبک¬شناسی توصیفی یا بیانی که ادای معنای واحد به طرق مختلف است، شعر مسعود سعد و خاقانی با توجه به مسائل فرامتنی مثل طول مدت زندان این دو، دلایل این زندانی، میزان تأثیرپذیری از فضای زندان، زبانی و بیانی متفاوت یافته است. هر دو شاعر در زمینه لغات، تصویر پردازی و در کل محور همنشینی و جانشینی دست به گزینشهایی زده¬اند که از نگرش خاص هر¬کدام نسبت به جهان درون و بیرون خود حکایت میکند. در بخش نخست مقاله، سبک¬شناسی توصیفی به اختصار معرفی شده¬است. در بخش دوم مختصری در باب زندگی و احوال این دو شاعر سخن گفته¬ایم. سپس در بخش پایانی، تفاوتهای سبکی (زبانی، بلاغی و فکری) دو قصیده از خاقانی و مسعود سعد را با وجود متحد المضمون بودن آنها مورد بحث و تحلیل قرار داده¬ایم.

کلمات کلیدی
خاقانی , مسعود سعد , سبک شناسی توصیفی , حبسیه , متون متحد المضمون