ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

بررسی و تحلیل جایگاه آفرین لاهوری در شعر فارسی شبه قاره

صفحه (0 - 0)
سعید بزرگ بیگدلی،احسان پورابریشم
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
فقیرالله لاهوری متخلص به آفرین، از شاعران پرگوی سده دوازدهم هجری است که با سرودن منظومه‌ها و غزلهایی دلنشین و نیز تربیت شاگردان، نقشی ارزنده در گسترش و تداوم زبان فارسی در شبه قاره داشته است. از ویژگیهای چشمگیر سروده‌های آفرین، تضمین‌های بسیار، پرداختن به مضامین عرفانی و نیز ترکیبهای نوساخته‌ای است که گاه با ذکر باورها و اصطلاحات عامیانه همراه میشود و البته همچون اغلب اشعار این دوره دارای برخی ضعفها است؛ با این‌همه میتوان آفرین را به عنوان یکی از پیروان موفق صائب اما با نوآوریهایی اندک به شمار آورد. پژوهش حاضر میکوشد تا با بررسی زندگی، آثار و نیز نقد شعر آفرین، جایگاه او را در شعر فارسی شبه قاره نشان دهد.

کلمات کلیدی
آفرین لاهوری , ادب شبه‌قاره هند , سبک هندی , عصر صفویه