ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

بررسی و تحلیل «حمله حیدری» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص بدیعی و بیانی

صفحه (0 - 0)
فاطمه کوپا
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
«حمله حیدری»، سروده «راجی کرمانی»(متوفی1261 ه .ش) یکی از منظومه¬های «حماسی دینی» فارسی است که ضمن تأثیرپذیری کامل از سبک حماسی، ابزار و شگردهای کارآمد بیانی، ادبی و بدیعی را در خدمت تعبیری دیگرگون از روایتی تاریخی میگیرد و با ایجاد جاذبه¬ای نو و متفاوت (تمهید فضایی حسی و خیالی) مخاطب را به بازخوانی حقیقتی کهن و انگاره¬ای درونی فرا میخواند.هدف اصلی از این نوشتار آن بوده است که ضمن تأمل در شیوه خاص این اثر، شگردها و تعابیر «راجی» از چشم¬انداز بیانی، ادبی و سبکی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و در نهایت به سؤال اصلی و محوری پژوهش: «شیوه¬ها و شگردهای ادبی راجی در بیانی دیگرگون از حقیقتی کهن در چه مواردی خلاصه میشده است؟» پاسخگو شود.نتایج نهایی تحقیق بر توفیق و ابتکار عمل راجی در بهره¬گیری از صورخیال، براعت استهلال، برخی از ویژگیهای آوایی، لغوی، صرفی و نحوی نسبتاً بدیع و تأکید بر لغات و تعابیر حماسی، جهت نیل به اهداف راوی صحه میگذارد.

کلمات کلیدی