ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

بررسی و انطباق غزل خسرو احتشامی با مبانی غزل سبک هندی و بیدل دهلوی

صفحه (0 - 0)
علی محمدمحمودی(نویسندۀ مسئول) ، محمود براتی ، غلامحسین شریفی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
غزل خسرو احتشامی در میان غزلسرایان معاصر کمتر شناخته شده است. این شاعر سه دفتر شعر و غزل به نام حماسه در حریر ، چراغانِ شب باران و عاشقانه های کهنسالی دارد. سبک شعر، عناصر زبانی و صور خیال این شاعر بیشتر به سبک هندی و بخصوص زبان غزل بیدل دهلوی شباهت دارد و گاه نیز نیم نگاهی به نوسازی عناصر زبانی دارد. غزل احتشامی در پیروی از مبانی سبک هندی در دفتر حماسه در حریر موفق و پربسامد بوده است. طرز ترکیب سازی و مضمون پروری غزل این شاعر به روش شاعران سبک هندی است. صور خیال شعر وی نیز گاه نوآورانه و گاه تقلیدی و به مانند روش پرتشخیص سبک هندی و بیدل دهلوی است. ترکیبهای بدیع و بیدل گونه، واژه های بومی و محلی، ابهام، ایهام، استعاره مکنیّه و تخییلیه به سبک و طرز شعر هندی، لغات مهجور، متناقض نما، حسامیزی، وابسته های عددی، مضمون آفرینی، تشبیه نو و... از نکات مهم غزل احتشامی است. این مقاله به این موضوع میپردازد که کدام مبانی شعر سبک هندی در غزل احتشامی بیشترین تأثیر و حضور را داشته است؟ آیا این تأثیرپذیری، تقلیدی است یا همراه با نوآوری و ابداع شاعرانه است؟

کلمات کلیدی
غزل , سبک هندی , شعرمعاصر , خسرو احتشامی