ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

بررسی نمایش معنا در صورت حکایت شیخ صنعان در منطق الطیر

صفحه (0 - 0)
همایون جمشیدیان،لیلا نوروزپور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
داستان شیخ صنعان، شرح آزمون دشوار ترک خود است. این مضمون در دیگر متون نیز تکرار شده است،  این پژوهش در جستجوی  پاسخ به این سوال است که چه عواملی این روایت را در میان حکایتهای با مضمون همسان  برجسته میکند. سبک خاص عطار و تکنیکهای داستانی او سبب شده  تا  محتوا و صورت داستان تناسب و هماهنگی منسجمی داشته باشند. از جمله این موارد گفتگو و لحن گفتگوهای اشخاص است که به تناسب دگرگونی حالات روحی شخصیت اصلی - شیخ - تغییر میکند. شخصیتهای فرعی -شاگردان شیخ- نیز به اقتضای جایگاه اجتماعی و روانیشان و در واکنش به دگرگونیهای او، زبان و لحن گفتارشان دگرگون میشود. مجموع گفتارها و لحن اشخاص "گفتمانی" را در داستان شکل میدهد.  به سبب کیش ترسایی بانوی دلربای شیخ، جلوه های آفتاب در هر گوشه داستان به چشم میخورد، به هنگام فراق او فضا و تصاویر داستان تیره میشود. در حادثه ای اینگونه سهمگین، شیخ پارسا و خوشنام داستان درگیر انواع کشمکشها میشود و عطار بخوبی توانسته از انواع کشمکشها در پیشبرد داستان بهره گیرد. تداعی معانی و فضاسازی نیز در تبلور محتوا در صورت نقش مهمی دارند. بررسی هنرمندی و خلاقیت عطار در بازنمود محتوا در صورت، موضوع این گفتار است. 

کلمات کلیدی
شیخ صنعان , گفتمان , تداعی معانی , کشمکش , فضاسازی