ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

بررسی نسخه خطی«روح الله» از دیدگاه ویژگیهای سبکی و خصایص ادبی

صفحه (0 - 0)
علی محمد پشت دار،سکینه پیرک،پدرام (علی)میرزایی،علیرضا معین زاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
با وجود آنکه بخش عظیمی از گنجینه های ادبی و فرهنگی ایرانی در سالهای اخیر شناسایی و معرفی گردیده، ولیکن کم نیستند آثار ادبی که در قالب نظم و نثر پدید آمده و تا کنون ناشناخته باقی مانده اند. بر همین اساس رویکرد اصلی مقاله حاضر براین است یکی ازآثار نفیس و ارجمند فرهنگ و اندیشه ایرانی را که منظومه ای عرفانی- اخلاقی تحت عنوان «روح الله» از زین العباد حسینی بیرمی(متوفی به قرن نهم) میباشد، به دوستداران فرهنگ و ادب معرفی کند و گرد و غبار گذشت زمان و بی توجهی اهل ادب را از چهره آن بزداید و راهگشای پژوهشهای دیگر درباره این شاعر گردد.

کلمات کلیدی
نسخه خطی , روح الله , زین العباد بیرمی , سبک شناسی , زبان فارسی