ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

بررسی میزان قرابت کلمات فارسی روزنامه افغانی انصاف با کلمات فارسی مورد استفاده در ایران

صفحه (0 - 0)
مریم افراسیابی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان قرابت کلمات فارسی معیار نوشتاری روزنامه افغانی انصاف با کلمات فارسی مورد استفاده در ایران میباشد. در این پژوهش، ازمیان روزنامه¬های موجود در افغانستان ، تعداد پنج شماره از روزنامه "انصاف" به عنوان نمونه انتخاب گردید.. سپس کلمات روزنامه در پنج هدف مشخص شده مورد بررسی قرارگرفت. (لازم به ذکر است که دسته بندی کلمات بر این اساس برگرفته از کاری است که دکتر انوشه و خدابنده لو درکتاب فارسی ناشنیده انجام داده اند.)1- کلمات فارسی (بیگانه و غیربیگانه)که در روزگاران کهن کاربرد داشته‌اند. این کلمات در ایران فراموش شده‌اند، اما در افغانستان همچنان زنده‌اند و کاربرد روزانه دارند.2- کلماتی که در دوکشورکاربرد دارند، اما معنی آنها(حدودا یا کاملا ) در هر یک از دو کشور فرق میکند.3- کلماتی که از زبانهای دیگر به فارسی افغانستان راه یافته‌اند، اما هیچ حضوری در فارسی ایران ندارند.4- کلماتی که در ایران و افغانستان(با معنای روشن) حضور دارند ولی به لحاظ شکل ظاهری( تا حدی یا کاملا ) متفاوتند.5- کلماتی که جزء دایره کلماتی فارسی مورد استفاده در افغانستان میباشد و در فارسی ایران حضور ندارند.بررسیها از مقایسه گونه نوشتاری فارسی ایران و افغانستان چنین نشان میدهد که صرفنظر از پاره ای تفاوتها تقریبا‌ً تمام کلمات نوشتاری فارسی افغانستان و ایران یکسان ا‌ست و دامنه تفاوتها به حدی نیست که در امر تفهیم و تفاهم در نوشتار اختلال عمده¬ای به وجود آورد.

کلمات کلیدی
کلمات زبان فارسی , روزنامه انصاف , فارسی افغانستان , فارسی ایران , گونه نوشتاری