ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

بررسی مضامین ملامتی در غزلهای عطار

صفحه (0 - 0)
مهدی ماحوزی،شهین قاسمی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
«ملامت» بعنوان رویکردی خاص در طریق سلوک، همواره در بررسی جریانهای فکری عرفان اسلامی اهمیت داشته است و تامل در سیر تاریخی این مفهوم با تکیه بر بُعد اجتماعی آن بیانگر یک دگرگونی بنیادین در گذر از «حال» به «قال» است. بویژه آنکه چنین نگرشی در ادب عرفانی موجد غزلهای قلندری شده و جلوه‌هایی از آن در سروده‎هایی از سنایی تا حافظ نمایان است.در تحلیل محتوایی غزلهای عطار بسامد مفاهیم ملامتی چشمگیر است؛ بگونه‌ای که مضامین بدیع قلندرانه و خوشه‌های واژه های مرتبط را میتوان از ارکان سبک غزل عطار بشمار آورد. این سروده‌های متاثر از قلندریات سنایی را میتوان حلقه تکامل غزلهای عرفانی شمس و حافظ دانست. پژوهش حاضر با نظری انتقادی، مبانی شکلگیری اندیشه ملامتی را بررسی نموده و میکوشد تا با پی جویی خاستگاه معنایی غزلهای قلندری عطار در اقوال و سنن پیران ملامتی، منقول در منابع متقدم صوفیه و بویژه آثار سُلمی، نشان دهد که چگونه عطار اصول ملامتیه را در سروده‌هایش ملحوظ داشته است و نیز تاثیرپذیری عطار از حکیم سنایی را در این نوع از سروده‌هایش بنمایاند.

کلمات کلیدی
اصول و حال ملامتی , سروده‌های قلندری , غزلهای عطار , غزلهای سنایی