ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

بررسی مصادیق رد و طعن در دیوان ناصر خسرو

صفحه (0 - 0)
زخرف خانی سمسکنده،سیده بی بی زینب افضلی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
هجو در اشعار ناصرخسرو هرچند که به سخافت و سخنان خلاف اخلاق کشیده نشده است دیده میشود؛ او انتقادهای خود را با صراحت و تلخی تمام بیان کرده است. در این مقاله برآنیم تا مصادیق ردّ و طعن، مخاطبان و تعابیر هجوآمیز را در دیوان ناصر خسرو بررسی کنیم و بر اساس آن قدرت تخیّل، ابداع و نگاه دقیق او به عناصر طبیعی، دیدگاهش نسبت به نابسامانیهای جامعۀ زمان خود و نیز عفّت کلام این شاعر را نشان دهیم.در این مقاله این مباحث مطرح میشود:1.شگردهای هجو در اشعار ناصرخسرو که شامل انتساب به حیوان، دشنامهای باطنی و انتزاعی، انتساب به اشیاء و عناصر بی¬جان، انتساب به مطرودان دینی و مذمومان شناخته شده و تحقیر بزرگان است.2.عناصر هجو در اشعار ناصر خسرو.

کلمات کلیدی
ناصر خسرو , ردّیه , انتقاد , هجو , طعن