ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

بررسی محتوایی و سبکی نسخۀ خطی ‍« حلل مطرّز در فن معما و لغز»

صفحه (0 - 0)
هادی شمیل پور(نویسنده مسئول ) ، فاطمه کوپا ، علی محمد پشت دار ، نرگس محمدی بدر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نسخه خطی حلل مطرز در فن معما و لغز اثر شاعر و مورخ مشهور نیمه دوم قرن هشتم ، شرف الدّین علی یزدی است که به تعریف و توضیح اصطلاحات دانش معما و لغز میپردازد.وی این کتاب را میان سالهای 828 و 832 ه . ق به نام ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیموری نوشته است.متن کتاب مشتمل بر یک دیباچه ، دو اصل و پنج حلّه است.هدف اصلی این پژوهش آن بوده است که با استعانت از شیوه تحلیل محتوا ضمن تأمل مختصات اثر ، شگردهای بیانی و ادبی اثر، مورد بررسی قرار گیرد و در پایان به سوال اصلی پژوهش سبک ادبی و شیوه های ویژه شرف الدین در چه مواردی خلاصه میشده است ؟ پاسخ داده شود.نتایج نهایی پژوهش بر تنوع در نگارش متن ، استفاده از نثری ساده و استوار در شرح مفاهیم و اصطلاحات ، ارجاع مکرر به آیات و احادیث ، اصطلاحات دانش معما و لغز، توضیح مفاهیم عرفانی و حسابی و موسیقی صحه میگذارد.

کلمات کلیدی
بررسی محتوایی , نسخه خطی , حلل مطرّز در فن معما و لغز , ویژگیهای ادبی و سبکی