ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

بررسی عناصر عرفانی در مرثیه سرایی ادبیات عاشورایی

صفحه (0 - 0)
مرضیه محمدزاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
به دلیل تناسب عشق و عرفان با شعر و ادبیات و از سویی دیگر با آیین و دین، نظرگاه عرفانی از برجسته¬ترین قرائتهای عاشورا به حساب میآید. در عصرها و دوره-های مختلف، نظرگاه شاعران به موضوع عاشورا متفاوت بوده و از آن برداشتهای متعدد و متفاوت ارائه نموده¬اند. در این میان دو برداشت یا قرائت حماسی و عرفانی، گسترده-تر از قرائتهای دیگر است. گرچه ظاهراً نظریه شهادت عرفانی، تفسیری غیراجتماعی و غیرسیاسی و بلکه سیاست¬زدایانه از قیام امام حسین(ع) مینمایاند، اما همان¬گونه که در اشعار بسیار از شاعران عاشورایی مشهود است، فلسفه قیام عاشورا، در آزادیبخشی آن است و بهترین درسی که از قیام امام حسین(ع) میتوان آموخت، حریت¬خواهی معنوی ، بیداری مسلمانان و عزت و حفظ دین است. در عصر حاضر، منظر عرفانی شعر عاشورا، جایگاهی ممتاز با دوره¬های پیشین دارد و هر کدام حکم مقتل منظوم با رویکرد عدالتخواهی و اهداف سیاست عرفانی در قیام امام حسین(ع) را پیدا کرده¬اند. این مقاله بر آن است تا عناصر عرفانی را در مراثی ادبیات عاشورایی واکاوی نماید .

کلمات کلیدی
عشق , عرفان , شعر عاشورایی , قرائتهای مختلف از عاشورا , قرائت عرفانی , قرائت حماسی