ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 3، ، شماره پی در پی 9

بررسی عناصر سبکی در شعر ازرقی هروی

صفحه (0 - 0)
نصرالله امامی،محمدتقی خلوصی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این پژوهش به بررسی ویژگیهای سبک شناختی شعر ازرقی هروی شاعر نیمه دوم قرن پنجم میپردازد و سروده‌های این سراینده را بر اساس موازین سبک شناسی و بدور از کلی گوئیهایی که درباره وی، مطرح شده است مورد کندوکاو قرار میدهد در این مقاله سیصد بیت برای بررسی عناصر شعری و زبانی و تمام دیوان برای بررسی عناصر فکری این شاعر به کمک آمار بررسی میشوند . 

کلمات کلیدی
ازرقی , شعر , سبک , عناصر سبکی , بسامد