ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

بررسی عناصر سبکی در رباعیات بیژن ارژن

صفحه (0 - 0)
عبدالعلی اویسی کهخا،علیرضا رعیت حسن آبادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
رباعی یکی از قالبهای شعر فارسی است که بعلت کوتاهی و ساختار ویژۀ آن همواره مورد استفادۀ شاعران قرار گرفته است.شعر دهۀ هشتاد ایران شعری است که با دوره های پیشین شعری تفاوتهایی دارد. بارزترین ویژگی شعر دهۀ هشتاد بیش از توجه به تکنیک، فرم و مفهوم که در دهه‌ های پیش برجسته و مطرح بود، توجهی است که شاعران این دهه به خود و مخاطبان کرده‌اند.در این میان رباعی ، یکی از قالبهایی بود که تجربه هایی جدید را به ادبیات ایران اضافه کرد. بیژن ارژن یکی از  شاعران رباعی سرای ایران است  که در رباعی دهۀ هشتاد  دارای سبک منحصربفرد است. در این مقاله سوال اساسی این است که ویژگیهای منحصر بفرد رباعیات بیژن ارژن چیست؟ 

کلمات کلیدی