ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

بررسی شیوههای خاص بهرهجوئی از آیات قرآن کریم در جهانگشای جوینی و مقایسهای با کتب مشابه

صفحه (0 - 0)
یاسر دالوند ، اسماعیل تاجبخش
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
عطاملک جوینی، نویسنده تاریخ جهانگشای جوینی در تاریخ خود گاهی لفظ و صورت ظاهری آیات قرآن کریم را ـ هرچند جزئی ـ تغییر داده است. به گواهی آمار وی از صد و هشتاد و دو آیه موجود در تاریخش، بیست و شش آیه را از لحاظ صوری تغییر داده و در برخی موارد در کنار تغییر ظاهری آیات، معنای آنها را نیز دگرگون ساخته است. ما در این مقاله به بررسی دگرگونیهای لفظی و معنوی این آیات پرداخته­ایم و درصدد پاسخ دادن به این سؤال برآمده­ایم که نویسنده کتاب مذکور با چه شگردهایی­ آیات قرآن را در متن خود بکار میگیرد؟ و آیا تغییر دادن آیات قرآن مختص اوست، یا در بین همعصرانش شایع بوده است؟ از اینرو نخست، در مقدمه بطور فشرده بحثی درباره تأثیرپذیری ادب پارسی از قرآن کریم داشته­ایم سپس آیات یاد شده را در ذیل هشت عنوان بررسی کرده­­ایم. به منظور پاسخ دادن به قسمت دوم سؤال مطرح شده، شیوه­های بهره­گیری جوینی را با نفثه المصدور مقایسه کرده و کارکردهای مشترک را متذکّر شده­ایم.

کلمات کلیدی
قرآن کریم , تاریخ جهانگشای جوینی , تغییر آیات , تأویل , شیوه تأثٌر