ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

بررسی سبک‌شناسی داستان شاهرخ و گلرخ

صفحه (0 - 0)
احمدرضا یلمه‌ها(نویسنده مسئول) ، راضیه جمشیدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
داستان گلرخ و شاهرخ از داستانهای غنایی قرن دوازدهم هجری و از جمله داستانهای خیال انگیزی است که در آن قهرمان داستان به کمک نیروهای ماوراء الطبیعی بر دنیا تسلط مییابد. متن این داستان از نثرهای بینابین عصر صفوی است. چنانکه وفور لغات، استفاده از ترکیبات عربی، استفاده از وجه وصفی افعال، ترکیب سازی، اطنابهای پی درپی، تضمین، استفاده از افعال و لغات در معنای خاص و عدم استفاده از لغات ترکی و مغولی از ویژگیهای سبکی آن محسوب میشود.دیدگاه فکری نویسندۀ داستان مبتنی بر سه قالب غنایی، حماسه و تعلیمی است. چنانکه نویسنده برای پیشبرد داستان خویش ابتدا قالبهای حماسه و غنا را در صحنه پردازیهای بزمی و رزمی به کار میگیرد. سپس با استفاده از نتایج آنها با رویکرد دینی به تعلیم دادن موضوعات اخلاقی میپردازد. مقالۀ حاضر نتیجۀ پژوهش در تنها نسخۀ بر جا ماندهاز داستان شاهرخ و گلرخ است که ویژگیهای سبکی آن را مورد واکاوی قرار میدهد.

کلمات کلیدی
شاهرخ و گلرخ , سبک , نثر , دوره صفوی , بینابین , ساده