ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

بررسی سبکی و محتوایی وزارتنامه ها

صفحه (0 - 0)
شهرزاد شیدا،داوود حقی دانالو
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
وزارت یکی از مهمترین منصبها در تاریخ حکومتداری ایران بوده است. این منصب با توجه به شرایط و موقعیتهای گوناگون، تغییراتی پیدا کرده است و حکومتهای مختلف متناسب با ویژگیهای خود قواعدی را به این منصب افزودند. بعنوان مثال در دوره اسلامی قوانین و احکام اسلامی به آن اضافه گردید که باعث شد این منصب شکلی متناسب با حاکمیت اسلامی پیدا کند.در طول تاریخ، سمت وزارت توسط افراد مختلف، چه از نگاه سیاسی و چه  مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با تأکید بر «وزارتنامه¬ها»، از جمله متونی که به بررسی منصب وزارت پرداخته¬اند، ویژگیهای سبکی، تاریخی و مطالبی را که در این متون بیان شده است مورد بررسی قرار میدهد.

کلمات کلیدی
وزارت , حاکمیت اسلامی , وزارتنامه , سبک , تاریخ