ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

بررسی سبکی و محتوایی ذیل المعارف

صفحه (0 - 0)
فاطمه زهرا اسحقی کوپایی(نویسنده مسئول) ، مهدی تدین نجف آبادی مسیح بهرامیان،
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
با وجود آنکه بخش عظیمی از گنجینه های ادبی- فرهنگی ایران در سالهای اخیر شناسایی و معرفی گردیده، با این وجود کم نیستند آثار ارزشمندی که همچنان در پردۀ خمول مانده اند؛ از جملۀ این آثار،"ذیل المعارف" اثر شیخ صدر الدین جنید بن فضل الله شیرازی، از شیوخ و کاملان قرن هشتم به زبان فارسی آمیخته به عربی با غالبیت عربی است. کتاب او مهمترین شرح عوارف المعارفِ شیخ ابوحفص شهاب الدین عمر سهروردی(م632)است که از امّهات متون صوفیه به زبان عربی بشمار میرود و از زمان تألیف، مورد عنایت جدّی شیفتگان طریقت قرار گرفته و کتاب درسی اهل تصوف در خانقاهها گشته بود. نسخۀ شناخته شده و منحصر بفرد این کتاب در ایران، متعلق به آستان قدس رضوی مشهد است و در این نوشتار، سه نسخۀ نویافته از آن که متعلق به کتابخانه های دانشگاه کمبریج لندن، حالت افندی و عاطف افندی استانبول ترکیه است، نیز معرفی میگردد. هدف اصلی نوشتار آنست که به شیوۀ تحلیل محتوا ، ضمن معرفی اجمالی مصنّف و بیان ضرورت و اهمیت تصنیفش در حل معضلات و دشواریهای عوارف المعارف ، نسخه از نقطه نظر ارزش ادبی و عرفانی، مورد مداقّه قرار داده شود.

کلمات کلیدی
عوارف المعارف , ذیل المعارف , شهاب الدین سهروردی , صدرالدین جنید شیرازی , تصوف.