ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

بررسی سبکی خسرونامه برای تبیین صحت انتساب آن به عطار نیشابوری

صفحه (0 - 0)
تیمور مالمیر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تذکره ها درباره ‌تعداد آثار عطار نیشابوری مبالغه کرده‌اند اما محققان، معدودی از آنها را از آثار مسلّم عطار دانسته‌اند آثاری چون منطق الطیر، مصیبت نامه، اسرار نامه و   تذکره‌ الاولیاء. همچنین نسبت آثاری چون هیلاج نامه و بی¬سرنامه را به عطار نیشابوری رد کرده‌اند. درباره انتساب خسرو نامه به عطار اختلاف نظر وجود دارد. مقاله حاضر برای اثبات صحت یا عدم صحت انتساب خسرونامه به عطار نیشابوری تألیف شده است، خسرونامه را با آثار قطعی و مسلّم عطار به لحاظ موضوع و محتوا،‌شیوه بیان و خصیصه های سبکی مثل متناقض¬نما، واژگان و تعابیر سنجیده‌ایم. بسامد مشترکات خسرونامه با آثار مسلّم عطار صحت انتساب این اثر را به عطار نیشابوری تأیید میکند.

کلمات کلیدی
خسرونامه , سبک , شیوه بیان , عطار نیشابوری , متناقض نما