ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

بررسی سبکی اندیشۀ ملامتیه در اشعار مولانا زینی و حافظ شیرازی

صفحه (0 - 0)
احمدعلی جعفری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مولانا زینی شاعر قرن نهم هجری است که اشعار حافظ را به صورت مخمس تضمین کرده است. او از ریا و تظاهر بسیار متنفر بوده به همین دلیل برای مبارزه با آن از مشرب ملامتی استفاده کرده است. ملامتیه گروهی از صوفیانند که معتقدند توجه رضایتمندی مردمان به انسان موجب می¬شود که انسان به آن سرگرم شده در نتیجه از عنایت حق تعالی محروم شود، پس باید به خوش آمدن یا نیامدن مردم توجه نکرد بلکه تن به ملامت آنها داد و فقط به اخلاص و محبت خداوند مشغول شد. بنابراین سوال اصلی این است که مولانا زینی که مقلد غزلیات حافظ بوده چقدر توانسته در ریاستیزی و آزاد اندیشی و تربیت درونی انسانها از مشرب ملامتگری حافظ پیروی کند؟ حافظ و مولانا زینی اگرچه در اشعارشان از مشرب ملامتی استمداد جسته¬اند اما هرگز به روش ملامتیه بسنده نکرده زیرا اگر ملامتیه، ملامت خلق را برای اصلاح خود میخریدند، حافظ و زینی آن را ابزار اصلاح "جامعه" و مبارزه با ریا و سالوس قرار داده¬اند تا بدینوسیله با استهزا و دهن کجی به مظاهر ریا، مردم را به حفظ دیانت، آزادگی، وارستگی و نهایتاً خداجویی دعوت کنند. هردو شاعر بر این باورند که در پرستش خداوند باید شجاع و دلیر باشیم و از غوغای عوام و تکفیر خواص بیمی به خود راه ندهیم چرا که آنان نیز خود در درک حقایق گمراهند!

کلمات کلیدی
مخمسات مولانا زینی , حافظ شیرازی , ملامتیه , ریا و مظاهر آن , ملامتگری