ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

بررسی سبکی اشعار ولائی شیرازی و مقایسه آن با پیشینیان

صفحه (0 - 0)
فاطمه ابوحمزه
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
درمقالۀ حاضر به بررسی سبک اشعار ولایی عرفی شیرازی شاعر قرن دهم میپردازیم. عرفی شانزده قصیده در مدح و منقبت پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) سروده است.در یک مثنوی، معراج پیامبر (ص) را بر وزن مخزن الاسرار نظامی سروده و مناقب حضرترسول (ص) را در مثنویهای جداگانه ای ذکر کرده است. در بررسی سبکی ، اشعار ولایی عرفی شیرازی را از لحاظ فرم و محتوا بررسی میکنیم. در بررسی فرم شعر، مختصات ادبی، مختصات زبانی و موسیقی شعر بررسی میشود. در مختصات ادبی به بررسی چگونگی بکارگیری فنون ادبی، معانی، بیان، بدیع و میزان فصاحت شعر میپردازیم. سپس مختصات فکری و اعتقادات کلامی شیعه که در اشعار ولایی مطرح شده است بررسی میشود.

کلمات کلیدی
حضرت محمد(ص) , حضرت علی (ع) , اشعار ولایی , سبک , مدح , منقبت