ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

بررسی سبکی اشعار دینی نیمه دوم قرن دهم هجری

صفحه (0 - 0)
فاطمه ابوحمزه
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این نوشتار در صدد تبیین سبک اشعار دینی نیمۀ دوم قرن دهم هجری است. برای دست یافتن به سبک این دوره، اشعار شاعران از نظر مختصات فکری در چهار مبحث زیر بررسی گردید:الف. اعتقادات کلامی شیعه: با تکیه بر بحث شفاعت ، امامت ، قضا و قدر و جبر و اختیارب. اشعار منقبتی: نعت و ذکر فضایل معصومین (علیهم السّلام) و هدف شاعران از سرودن اشعار ولاییج. تقید به شریعت د. فلسفه و عرفان: واکاوی نشانه های عرفانی و فلسفی در اشعارمختصات ادبی در سه شاخه؛ علم بیان در چهار مبحث تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز، علم معانی و علم بدیع مطالعه گردیده و میزان فصاحت اشعار بررسی شده. مختصات زبانی اشعار نیز مد نظر بوده¬اند.در این مقاله به نوآوریهای شاعران و بسامدهای به دست آمده از این مطالعات میپردازیم.

کلمات کلیدی
سبک اشعار ولایی , منقبت , اعتقادات کلامی شیعه , شریعت , فلسفه , عرفان