ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 2، ، شماره پی در پی 40

بررسی سبکشناسی دیوان اشعار فارسی ادیب پیشاوری

صفحه (175 - 196)
فاطمه دهقانی تفتی(نویسنده مسئول)، محمود طاووسی، شهین اوجاق علی زاده، تورج عقدایی
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 95
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 96

چکیده
آقا سیداحمد رضوی مشهور به ادیب پیشاوری یکی از شاعران توانای اهل مشروطیت است؛ سبک شناسی شعر ادیب نشان میدهد که او اشعار خود را در بیست و نه وزن سروده است بیشترین بسامد اوزان متعلق به بحر رمل و کمترین آن مربوط به بحر سریع است در قوافی اشعار بیشتر حرف «ش» و «ر» در جایگاه روی قرار دارد و تقریباً 44/88درصد اشعار دارای ردیفند و ردیف با افعال ربطی بسامد بالاتری دارد. ادیب اغلب ازترکیبات کهن استفاده کرده و به اساطیرو لغات شاهنامه‌ای توجّه بسیار دارد. از لحاظ زبانی به شیوه سبک خراسانی شعر سروده است.تشبیه در اشعار او بیشترین بسامد و مجاز مرسل کمترین بسامد را دارا هستند و آرایه‌های پرکاربرد شعر ادیب عبارتند از: تکرار، جناس، مراعات نظیر، تضاد واغراق و... . توجّه به موسیقی درونی و ادبی، برجسته­سازی مفاهیم و مضامین، استفاده هنرمندانه و هدفمند از عناصر زبانی و ادبی از ویژگیهای بارز سبک وی بشمار میایند.

کلمات کلیدی
اديب پيشاوري , سبکشناسي , موسيقي , زبان , صنايع لفظي , بسامد