ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

بررسی سبک محتوایی بنمایه های حماسی سمعک عیار

صفحه (0 - 0)
حجّت اله فِسَنقَری،میلاد جعفرپور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در بیشتر پژوهشهایی که تا امروز انجام شده، واکاوی بنمایه¬های حماسی در بستر نظم بوده و شواهد آنهم عموماً محدود به شاهنامه است، حال آنکه سازه¬ها و بنمایه¬های حماسی، در اثری مانند سمک عیّار در عرصۀ نثر از یکسو و فاصلۀ زمانی نزدیکی که این اثر با شاهنامه دارد از سوی دیگر، بیگمان فضا و گستره ای مناسب را برای پرورده شدن سبک حماسی بوجود آورده است. کتاب سمک عیّار (585ه.ق) یکی از داستانهای بلند منثور فارسی و  نمونه ای اولیّه ازداستانهای عیّاری ومبارزۀ مردم در برابر ظلم¬وستم و پشتیبانی جوانمردان وپهلوانان از اهل حقّ است، که به آنها سیمایی قهرمانی و حماسی بخشیده است. نگارندگان این مقاله، به¬بررسی سبک محتوایی بنمایه ها و ریشههای حماسی سمک عیّار در حوزۀ عناصر شخصیّت¬محوری، کنشها و باورهای حماسی، عناصرماورایی، سبک جنگ در حماسه و رسمهای پهلوانی پرداخته اند. این بررسی بر حسب مولّفه-هایی صورت گرفته، که در ایجاد سبک حماسی اثر نقشی بسزا دارند.. هدف از این پژوهش نمایاندن سبک حماسی و پهلوانی سمک عیّار به ادب پژوهان است، هرچند که این بازتاب در همۀ آثار حماسی منظوم وجود دارد امّا، سمک-عیّار در میان این آثار، آنهم در زمینۀ نثر بیگمان ممتاز و در خور توجّه است، برغم آنکه کمتر از آن گزارشهای پژوهشی بدست داده شده است . آنچه در این مقاله ذکر میشود، پاسخی به این سوال است، که؛ آیا بنمایه ها و عناصر ساختاری نوع ادب حماسی، بر سبک محتوایی سمک عیّار تأثیری داشته است؟

کلمات کلیدی
حماسۀ منثور , سمک عیّار , پیوندهای مشترک سمک عیّار و شاه , سبک محتوایی بنمایه های حماسی