ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

بررسی سبک غزلیات نظامی گنجوی

صفحه (0 - 0)
زینب نوروزی،محبوبه حسین زاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بررسی سبک شناسانه هر اثر ادبی، در شناخت ویژگیهای زبانی، ادبی و فکری آن اثر نقش اساسی دارد. این مقاله بر آنست تا شاخصه¬های سبکی غزلیات نظامی گنجوی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا با تکیه بر آن، ساختار و محتوای غزلیات او نشان داده شود. این قالب ادبی در دیوان نظامی از لحاظ سادگی¬ و روانی کلمات، موسیقی، تصویرسازی، صنایع ادبی و درون مایه متمایزاست زیرا منعکس کننده عواطف و احساسات درونی شاعر و قدرت او در غزلسرایی میباشد. لازم به ذکرست با وجود اهمیت و جایگاه ویژۀ این قالب ادبی در دیوان نظامی هیچ پژوهش در خور توجهی در باب آن انجام نشده است. به این منظور این پژوهش در سه سطح فکری، ادبی، زبانی غزلیات نظامی رابر اساس آمارهای دقیق تحلیل میکند. بررسی این غزلیات نشان میدهد که وی در این قالب ادبی نیز از توان بالایی برخوردار است و این اشعار هم از نظر مضمون و هم از نظر بلاغت قابل توجه است.  

کلمات کلیدی
دیوان نظامی , غزل , سبک شناسی , سطح زبانی , سطح ادبی , سطح فکری