ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

بررسی سبک شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانی

صفحه (0 - 0)
مرتضی محسنی ، احمد غنی‌پور ملکشاه ، مرضیه علیزاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
سبک به مفهوم روش خاصّ ادراک و بیان افکار با ترکیب کلمات و انتخاب آنها و طرز تعبیر ویژه است. سبک­شناسی در نظم فارسی با توجّه به زبان، دوره تاریخی، نگرش نویسنده و موضوع اثر با عنوانها و شیوه‌های مختلفی نامگذاری و تقسیم­بندی شده است که شناخت این سبکها، موجب درک درستتر از متن میشود. میرزا محمود تلاوکی مازندرانی، متخلّص به فدایی (1200ـ1280) از مرثیه­سرایان و سوگ‌سرایان بزرگ عاشوراییِ روزگار قاجار و نهضت بازگشت ادبی است. فدایی در بلندترین ترکیب‌بند خود کوشیده است نوع ادراک خود را نسبت به واقعه عاشورا و جانفشانیهای امام حسین (ع) و یاران و خاندان آن حضرت بیان کند. در این پژوهش مقتل فدایی در دو سطح زبانی (آوایی، لغوی، نحوی) و ادبی (استعاره، مجاز، کنایه، تشبیه) مورد بررسی قرار گرفته است. دستاورد پژوهش ناظر بر این است فدایی کوشیده با بکارگیری کلمات و ترکیبات عربی که متناسب با مرثیه است به سرودن مقتل بپردازد. بسامد انواع موسیقی (بیرونی، کناری، درونی، معنوی) به 2563 مورد میرسد که نشان‌دهنده توجّه فراوان فدایی به سطح زبانی است. فدایی در سطح ادبی با بکاربردن587 مورد تشبیه و 358 مورد اضافه تشبیهی و 326 مورد استعاره از نوع تشخیص، دلبستگی خود را به تشبیه و تشخیص برای وصف تپنده واقعه کربلا ابراز کرده است.

کلمات کلیدی
فدایی مازندرانی , نهضت بازگشت ادبی , سبکشناسی , سطح زبانی , سطح ادبی , مقتل