ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

بررسی سبک شناسی قصاید میرزا احمد صبور کاشی

صفحه (0 - 0)
خلیل حدیدی،حمید رضا فرضی،علی آذرگون
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
میرزا احمد صبور کاشی، از شاعران قرن سیزدهم هجری قمری و سبک بازگشت ادبی بشمار میرود؛ صبور کاشی از شعرای عهد فتحعلی شاه قاجار و از ندمای دربار بود، در خطّ و ربط و نظم و نثر و انشاء و اخلاق فاضله مقامی عالی داشت. صبور کاشی از میان سبکهای شعر فارسی به سبک خراسانی روی آورده و در ساختن قصیده و غزل استادی بسیاری از خود نشان داده و در قصیده‌سرایی بیشتر پیرو سبک امیر معزّی بوده است. با توجّه به اهمّیّت قصاید صبور که بیشتر در مدح خاتم‌الانبیاء، ائمّه معصومین علیهم‌السّلام، و در مدح فتحعلی شاه قاجار و عبّاس میرزا سروده شده است؛ در این مقاله بر آنیم تا ویژگیهای سبک‌شناسی و نوآوریهایی را که شاعر در اشعارش بدانها توجّه داشته، در سه سطح زبانی، فکری و ادبی بررسی نماییم.

کلمات کلیدی
صبور کاشی , سبک‌شناسی , قصاید , ردیف , قافیه , موسیقی