ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

بررسی سبک شناسانۀ سیر تحول یک غزل، از مکتب وقوع تا دورۀ معاصر

صفحه (0 - 0)
نوش آفرین کلانتر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
با مطالعۀ یک غزل مشابه از وحشی بافقی، اسیر شهرستانی، صائب تبریزی، سیدای نسفی، بیدل دهلوی و رهی معیری و دارا بودن شرایط اقتفا، و با توجه به این که در سبک هندی، رسم استقبال و نظیره¬گویی به اوج رسید، دو سؤال پیش می¬آید: نخست این که شباهتها تصادفی است یا هدف، نظیره¬گویی بوده¬است؟ دوم چگونگی و شیوۀ بازآفرینی یک موضوع مشترک توسط این شاعران، که هر یک دارای سبک خاصی هستند. برای پاسخ به این سؤال غزلها در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی ¬شد و نتیجه بدست آمده حاکی از این بود که صائب و اسیر غزل وحشی را نظیره¬گویی کرده¬اند و بیدل و سیدا غزل صائب را اقتفا نموده¬اند، که به نوعی اقتفا از غزل وحشی نیز هست، و رهی نیز از غزل وحشی و اسیر استقبال کرده¬است. میتوان گفت غزل ساده و درددل گونۀ وحشی در دورۀ سبک هندی در پیچ وتاب خیالات و مضمون¬پردازیها افتاد و در آن مضمونهای پراکنده از قبیل اخلاقی و عرفانی و ... گنجانده شد. اما پس از طی دو قرن دوباره به همان شیوۀ ساده و مضمون سابق برگشت. در حالی¬که، اسیر، شاعر خیالبند سبک هندی، در مضمون و لفظ غزل تغییرات چندانی نداد و غزل او به شیوۀ وحشی است، یعنی زبان ساده و بیان ماوقع.

کلمات کلیدی
سبک شناسی , اقتفا , وحشی بافقی , اسیر شهرستانی , صائب تبریزی , بیدل دهلوی , سیدای نسفی , رهی معیری