ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

بررسی ساختارهای تشبیه در غزلیات شمس

صفحه (0 - 0)
مسعود روحانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
«تشبیه» هستۀ مرکزی اغلب خیالهای شاعرانه است که در خیال انگیزی اصلیترین نقش را بازی میکند. بررسی و تحلیل تشبیه، علاوه بر اینکه میتواند گرایشهای گوناگون اندیشۀ شاعر را در حوزه¬های مختلف باز نماید، از جنبۀ سبک¬شناسی نیز از اهمیّت بسیاری برخوردار است و میتواند مبیّن و نمودار سبک و زبان خاصّ یک شاعر باشد.  یکی از شاعرانی که بطور برجسته از تشبیه بهره گرفته، مولوی است؛ تشبیه در غزلیات وی حضوری پررنگ دارد و مولوی از این ابزار در جهت بیان مضامین عاشقانه یا آموزه¬های عرفانی بهره گرفته است. این جستار بر آنست تا از طریق استفاده از جامعه آماری، ساختارهای تشبیهی موجود در غزلیات شمس را مشخّص و انواع تشبیهات و عناصر تشکیل¬دهندۀ آنها را بازنماید. از این رو پرسش اساسی این پژوهش این است که انواع تشبیه در غزلیات مولانا کدامند و از چه نوع عناصری تشکیل شده¬اند؟قطعاً آمارهایی که در این مقاله از تشبیهات موجود در غزلیات شمس ارائه شده، نشان خواهد داد که مولوی از چه ساختارها و عناصری برای بیان حقایق عارفانه و مضامین عاشقانه استفاده کرده است.

کلمات کلیدی
تشبیه , عناصر تشبیه , انواع تشبیه , غزلیات شمس , مولوی