ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

بررسی ساختار روایی اسرارالتوحید بر اساس شیوه های شخصیت پردازی

صفحه (0 - 0)
اسماعیل شفق،فاطمه مدرسی،امید یاسینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این پژوهش شخصیت پردازی در حکایات اسرارالتوحید بر اساس نظریۀ روایتشناسی ساختارگرا (ژنت و گریماس) مورد بررسی قرار میگیرد. روش کار در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی است. هدف از این پژوهش کشف، شناسایی و میزان موفقیت محمد بن منور در پردازش شخصیتهای حکایت و نمایان ساختن عظمت و کرامتهای جد خود ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتوحید بر اساس شیوه های شخصیت پردازی میباشد. حکایت پردازی در اسرارالتوحید شیوه ای جهت گسترش اندیشه های صوفیانه و ابزاری جهت معرفی و نمایش عظمت شخصیت ابوسعید ابوالخیر است.

کلمات کلیدی
اسرارالتوحید , ساختارگرایی , روایتشناسی ساختارگرا , ژنت , گریماس , شخصیت پردازی