ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

بررسی زندگانی،افکار و اشعار دکتر نعمت الله تابنده

صفحه (0 - 0)
هادی درزی رامند،مسعود سعادتی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بررسی شعر عرفانی در قرن چهاردهم و در کشاکش عصر پولاد و آهن و عرفانهای کاذب و دروغین، رنگ و ذوقی دیگر دارد؛ آن هم شعری که طعم عرفان راستین و ناب در آن چشانده میشود.در این مقاله زندگی ، شعر و اندیشۀ دکتر نعمت الله تابنده مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. برای نیل به مقصود، مقاله در سه محور اصلی اندیشه و تفکّر، بلاغت و ادب، زبان و دستور سازماندهی شد.در محور نخست، اندیشه¬های کلیدی شعر او و در محور دوم، برجستگیهای شعرش از دیدگاه ادبی بررسی شد و در محور سوم ویژگیهای زبانی او از نظرگاه دستوری نگریسته شد.نکته دیگر، اینکه به دلیل بسآمد بالای بهره¬گیری نعمت الله از آیات قرآن و احادیث، ویژگی مذکور با عنوان استشهاد به آیات قرآن و احادیث به صورت یک ویژگی زبانی در ذیل محور سوم مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی
اندیشه , برجستگیهای ادبی , استشهاد , نغمت الله تابنده , شعر عرفانی , شعر معاصر