ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

بررسی دگرگونیهای سبکی اشعار امین پور با توجه به دو کلیدواژه

صفحه (0 - 0)
رضا ستاری،سیاوش حقجو،دادیار حامدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شاعران با توجه به شرایط ویژۀ خویش، به برخی واژهها دلبستگی بیشتری دارند. این واژهها که کلیدواژه نامیده میشوند، جهت شناخت سبک ادبی شاعران مؤثرند. در این مقاله دو مورد از کلیدواژههای اشعار قیصر امین¬پور، یعنی چشم و آب مورد بررسی قرار گرفته، با توجه به شیوۀ برخورد شاعر با این واژهها، دوران شاعری وی به سه دوره تقسیم شده است و نشان داده شده که در این سه دوره، همگام با تغییرات اجتماعی، نگاه شاعر به این واژهها و نیز نحوۀ کاربرد آنها بتدریج دچار دگرگونی گشته است. این دگرگونیها در حوزۀ نحو به صورت کاهش جمله‌های پرسشی، افزایش به کارگیری وجه امری و استفادۀ کمتر از صیغۀ اول شخص جمع و در گسترۀ لغات به شکل تغییرات صفات یا اسنادهای مرتبط با هر کلیدواژه قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی
امینپور , واژه , سبک , کلیدو%D