ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

بررسی دو سبک فکری در حکایت رابعه و بکتاش

صفحه (0 - 0)
شبنم قدیری یگانه
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این  مقاله برآنیم  تا گوشه ای از دو دیدگاه  فکری را در حکایت  رابعه و بکتاش  بیان کنیم.داستان مذکور، شرح عشق میان رابعه بنت کعب قزداری به غلام برادرش بکتاش است که همچون اکثر داستانهای عاشقانه به فراق منتهی میگردد و بنابر گمانه افکنی شاعرانه عاشق و معشوق در جهان باقی به وصل و پیوند یکدیگر میرسند.این حکایت نخست در کتاب الهی نامه عطار به رشته نظم کشیده شده و سپس رضا قلیخان هدایت در کتاب گلستان ارم آنرا به تفصیل بیشتری بیان کرده است.در مقدمه ابتدا به بیان معرفی و نگرش شاعران این دو منظومه میپردازیم و سپس شرح و بسط ماجرای این عشق پاک و آسمانی را پی میگیریم.پس از آن در یک تقسیم بندی کلی، درونمایه های اندیشگی، جانمایه های عقیدتی، گرایش به امور متعارف شعری و برجستگیهای فکری این دوگونه روایت را به اجمال ذکر میکنیم و در یک جمع بندی کوتاه سبک دو شاعر را بر اساس میزان و نحوه گرایش هر یک به موضوعات مذکور می یابیم.

کلمات کلیدی
سبک فکری , رابعه و بکتاش , عطار , الهی نامه , رضاقلیخان هدایت , گلستان ارم