ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

بررسی تکرار نحوی در غزل سعدی

صفحه (0 - 0)
نجمه نظری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
سعدی را استاد سخن سهل و ممتنع در ادبیات فارسی لقب داده اند.  راز سهل و ممتنع بودن کلام سعدی را تا حد زیادی میتوان در فرم شعر او جستجو کرد. از  مشخصه های بارز سبکی در غزل سعدی، تکرار نحوی است که از سویی با دستور زبان و از سوی دیگر با بلاغت، ارتباط مستقیم دارد. تکرار نحوی در غزل سعدی غالباً بصورت موازنه، مماثله و ازدواج دیده میشود. از لحاظ زبانی بارزترین ویژگی این ابیات، تکرار کلمه خصوصاً ضمیر، حرف اضافه، حرف ربط و صفت پیشین است. با توجه به عاشقانه بودن غزل سعدی ، محتوای غالب در این ابیات، توصیف معشوق، عاشق و رابطۀ عاشق و معشوق است. در مقالۀ حاضر تلاش بر آن است تا ابیات دارای تکرار نحوی در غزل سعدی از لحاظ سبک شناسی در سه حوزۀ بلاغت، زبان و محتوا بررسی شوند. 

کلمات کلیدی
سعدی , غزل , تکرار نحوی , موازنه , مماثله , ازدواج