ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

بررسی تطبیقی غزلهای ملمع جامی با غزلهای ملمع سعدی و حافظ

صفحه (0 - 0)
رضا خبازها
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
عبدالرّحمان جامی برترین سراینده سده نهم هجری و ملمّعاتش، که در آنها ذوق و استادی خود را در دو زبان ‌فارسی و عربی به هم آمیخته، در شمار زیباترین ملمّعات ادب فارسی است. مقاله حاضر، به اختصار هرچه تمامتر، به بررسی جنبه‌های مختلف کمّی و کیفی ملمع‌گویی جامی میپردازد: جنبه‌های کمّی چون تعداد و درصد ملمعات و گوناگونی قوافی آنها، و مسائل کیفی از قبیل ساختار، آوردن مضامینی چون نقل قول، قسم، دعا و اخوانیه، تناسب قالب و محتوا در آنها، و آرایه‌هایی که استفاده از آنها در غزلهای ملمع وی بسامد بالاتری دارد؛ یعنی اقتباس (از آیات قرآنی) و شکلهای گوناگون تشبیه و جناس. همچنین، برای آنکه بهتر بتوانیم ارزش کار جامی را در ملمعاتش و در پهنه ادب فارسی بسنجیم، بهترین شواهد هریک از موارد یادشده از ملمعات سعدی و حافظ نیز آورده میشود. بدین ترتیب آشکار خواهد گشت که ملمعات وی از جهت ساخت مصرعات عربی، ارتباط نحوی، موسیقایی و معنایی مصراعها و نیز هماهنگی مصراعهای عربی با محتوا و مقتضای کلام نوآوریهایی دارد که آنها را بر دوگانه‌سرائیهای گذشتگان برتری میبخشد.

کلمات کلیدی
جامی , ملمع , جناس , قافیه , فنون بیانی , اقتباس , هماهنگی قالب و محتوا