ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

بررسی تشبیه در اشعار دقیقی

صفحه (0 - 0)
فاطمه جلال‌پور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از لوازم خیال انگیزی شعر و در عین حال پرکاربردترین قسم صورخیال، تشبیه است که از رهگذر آن میتوان بسیاری عواطف و ادراکات شاعر را تحلیل و تبیین کرد. اگرچه بسیاری از اشعار دقیقی به دست ما نرسیده، اما با پژوهش در ابیات باقیماندۀ این شاعر میتوان به نتایج تازه ای دربارۀ تشبیهات وی دست یافت. قدرت اصلی دقیقی در زمینۀ تشبیه عمدتاً در اشعار تغزلی او جلوه پیدا کرده است بگونه ای که این دسته تشبیهات او جلوه ای خاص در میان تشبیهات معاصران او و پیشاهنگان شعر پارسی دارد. این در حالیست که توجّه پژوهشگران عموماً به گشتاسبنامۀ شاعر معطوف بوده و تحقیق قابل توجّهی در باب دیگر اشعار او صورت نگرفته است. جستار حاضر تشبیهات دقیقی را از جنبه های مختلف بلاغی و موضوعی مورد پژوهش خود قرار داده و تحلیلی آماری و علمی از آن ارائه کرده است.

کلمات کلیدی
دقیقی , تخیل , صورخیال , تشبیه , ساختار بلاغی , تغزّل , انسان , طبیعت.