ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

بررسی تحول کارکردهای حرف «را» در ادوار نثر فارسی

صفحه (0 - 0)
دکتر عیسی نجفی،سید محمد آرتا
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مسأله اصلی این تحقیق بررسی و توصیف و تحلیل «بسامد» و«کارکرد» های حرف «را» در ادوار نثر فارسی از لحاظ سبک شناسی است. در این تحقیق 8073 مورد حرف «را» در 26731 سطر از 97 نویسنده به نسبت دوره های نثر فارسی استخراج و بررسی شده است. کاهش و افزایش عددی کارکردها، تنوع و تفرد کارکردها، توازی و یا تقابل در عملکرد کارکردها روی همدیگر(از لحاظ عددی و کارکردی)، تأثیر نوسان یا یکنواختی استعمال کارکردها در سبک دوره های نثر فارسی و همچنین نقش زیبایی آفرینی استعمال کارکردهای خاص و یا کارکردهای متنوع در پیدایش آثار زیبای نثر فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. از لحاظ «عدد» ی و «تنوع» کارکردها کاربرد حرف «را» از نثر دوره اول تا دوره پنجم به توالی ادوار کاهش می یابد.

کلمات کلیدی
حرف «را» , سبک شناسی , کارکرد , بسامد , ادوار نثر فارسی