ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

بررسی تحلیلی سیر انواع تشبیه با تکیه بر نه کتاب بدیع و بیان

صفحه (0 - 0)
حکیمه دبیران،مهدی عیسی زاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بیان چگونگی و تقسیم بندی مبحث «تشبیه» در کتب قدیم و جدید بدیع و بیان از ابتدای پیدایش آن در ادبیات فارسی تا دوره معاصر است. بعبارت دیگر تشبیه، ابتدا دارای چه انواعی بوده‏ و از چه لحاظ تقسیم بندی میشده و این تقسیم بندی در دوره معاصر چگونه انجام شده است. بدین ترتیب این مقاله بر آنست تا با بررسی و استناد به چند کتاب مهم بیان و بدیع، با استفاده از روش ترسیم نمودار به تحقیق در این امر بپردازد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد مبحث تشبیه در ابتدا انواع کمتری داشته و به مرور زمان به سبب مطالعه و تحقیق محققان ادبی و مشاهدۀ ویژگیهای قابل توجه، زیر شاخه های آن گسترده‏تر شده، ضمناً با ذوق و ابتکار پژوهشگران این فن، اعتبار و وجه تقسیم بندی آن نیز دقیقتر، و در نتیجه انواع آن بیشتر مورد بحث قرارگرفته‏ است.

کلمات کلیدی
تشبیه , تعریف تشبیه , انواع تشبیه , بدیع , بیان