ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

بررسی تاریخ نگارش قصص‌الانبیاء جویری براساس ویژگیهای سبکی و

صفحه (0 - 0)
خدیجه عالمی(نویسنده مسئول) ، مرضیه مسیحی‌پور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
کتاب قصص الانبیاء و سیرالملوک به ابومحمد جویری، عارف قرن چهارم هجری، منسوب است. مطابق آنچه در مقدمۀ اثر آمده، این کتاب در سال 352 هجری قمری به زبان عربی تألیف شده و در روزگار سلطان غیاث الدین مظفر و به امر وی به همت گروهی از علمای هندوستان، در آن سرزمین به پارسی ترجمه شده است. تاکنون اغلب پژوهشگران این اثر را از جملۀ آثار نگاشته شده در قرن چهارم میدانسته اند. خان بابا مشار تاریخ نگارش متن فارسی این کتاب را در قرن هفتم هجری ذکر کرده است. در این مقاله با بررسی ویژگیهای سبکی و شواهد تاریخی، تاریخ تقریبی نگارش کتاب را حدس زده ایم. براساس این ویژگیها و شواهد، تاریخ ترجمۀ این کتاب به زبان فارسی نباید به پیش از قرن یازدهم هجری برسد.

کلمات کلیدی
قصص‌الانبیاء , جویری , سبک , تاریخ , نثر قرن یازدهم