ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 3، ، شماره پی در پی 9

بررسی تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار مهدی اخوان ثالث در حوزه سبک شناسی ، روایت اساطیری و داستانپردازی

صفحه (0 - 0)
حمیرا زمردی،هانیه مرشدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از برجسته‏ترین ویژگیهای شعر اخوان، میتوان به لحن حماسی، زبان متمایل به کهن، بیان روایی و تلمیحات حماسی(که عمدتاً از تلمیحات متحد با شعر کلاسیک است) اشاره کرد؛ از سوی دیگر، سبک شاعری او مشابهتهای فراوانی با سبک خراسانی و بویژه سبک حماسی شاهنامه و فردوسی دارد ، اخوان در سطوح مختلف زبانی، ادبی، فکری و روایات اساطیری و شگردهای داستانپردازی از شاهنامه تأثیر پذیرفته است. در این مقاله کوشیده ایم تااین تشابهات را به گونه ای تطبیقی و با ذکر نمونه در آثار این دو شاعر بررسی نماییم.

کلمات کلیدی
اخوان , فردوسی , سبک خراسانی , کهن گرایی