ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 4، ، شماره پی در پی 2

بررسی برخی آراء بهاء ولد در حوزه علم النفس

صفحه (0 - 0)
محمود براتی،سهیلا کدیوری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بهاء ولد به عنوان عارف و صوفی بزرگ اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ، بیشتر از حیث آنکه یکی از کبار مشایخ صوفیه و پدر مولانای کبیر است مورد توجه و تحسین بوده است ؛ همچنین با تنها کتاب بی نظیرش – معارف- که نمونه اعلای ساده نویسی و مهارت نگارنده در آماده ساختن الفاظ برای ادای معانی لطیف و زیباست و بیان نکات دشوار و ظریف در لباسی جذاب و دلپذیر در حیطه ادبیات مورد توجه و مثال بوده ؛ اما پرداختن به آرا و نظریات وی در باب روح ، نفس ، روان آدمی در کتب علم النفس قدیمی دیده نشده ؛ حتی امروز هم به آراءِ تربیتی بهاء ولد در مورد روح و روان انسان کمتر بها داده شده است . این مقال سعی کرده؛ این نظریات و عقاید را از کتاب معارف استخراج کند و بهاء ولد را به  عنوان یکی از نظریه پردازان حوزه روانشناسی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم معرفی نماید .

کلمات کلیدی
بهاءولد , روح , علم النفس , نظر , نفس