ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

بررسی اصلیترین ویژگیهای سبک هندی در غزلیات محمد قهرمان

صفحه (0 - 0)
محمود صادق زاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
محمد قهرمان(1308-1392) از غزلسرایان بزرگ معاصر بشیوۀ کلاسیک نو  بشمار میرود که غزلیاتش بدلیل خصوصیات ذاتی و تحقیق بسیار وی در سبک هندی، بویژه در اشعار صائب تبریزی، بلحاظ کار برد مختصات سبک هندی بصورت معتدل و ابتکاری قابل بررسی است.در این جستار بشیوۀ توصیفی و تحلیلی ببررسی و ارزیابی کاربرد مهمترین مختصّات سبک هندی در غزلیات کتاب «حاصل عمر» او پرداخته میشود.ابتدا بمعرفی کوتاه زندگی، آثار و جایگاه تحقیقی و شاعری قهرمان توجّه و سپس در بارۀ ساختار صوری و محتوایی غزلیات وی بحث شده است. پس از این، اصلیترین ویژگیهای سبک هندی، همچون: افزونی بسامد تصویرهای پارادوکسی، مضمونیابی، استفاده از تجربیات ساده و روزمره زندگی، کاربرد الفاظ کوچه و بازاری، موتیفهای تازه، زنجه موره، باریک‌اندیشی، اسلوب معادله، تشخیص، رواج نوعی حکمت و استدلال عامیانه، حسامیزی، ارسال‌المثل، ایجاز، نظیره‌گویی و تکرار قافیه بهمراه نمونه های کافی تحلیل شده است. در این میان، ابداع مضامین تازه، نازک خیالی، ویژگی سهل ممتنع، سادگی و صراحت، کاربرد اسلوب معادله، تصاویر پارادوکسی، تشخیص، حسامیزی، آوردن الفاظ عامیانه و ضرب‌المثلهای زیبا از بارزترین مشخصه های غزلیات قهرمان بشمار میرود.

کلمات کلیدی
سبک هندی , غزل , حاصل عمر , خیالپردازی , مضمونسازی