ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکری

صفحه (0 - 0)
منوچهر اکبری،احمد خلیلی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
با پیگیری مسیر شعر نو فارسی از فروغ به این سو، با طاهره صفارزاده مواجه میشویم که اگرچه نخستین اثرش را در آغاز دهه چهل منتشر کرد، اما عمدتا در دهه پنجاه به شکوفایی رسید . صفارزاده با انتشار مجموعه شعرهایی نظیر «طنین در دلتا-1349»، «سد و بازوان-1350»و «سفرپنجم-1356» خلاقیتهای ویژه ای از خود بروز داد و در کانون توجه قرار گرفت. در این مقاله تاکید اصلی را بر روی اندیشه قرار دادیم، از اینرو که عنصر غالب در شعر صفارزاده، عنصر اندیشه است. شاید توجه به این عنصر و تاکید بر آن و توجه به چگونگی قوام یافتن و هضم شدن آن در شعرهای او، بتواند لزوم توجه به گسترش اندیشه در کنار سایر عناصری که وجودشان در شعر لازمست را یاداور شود. در ادامه ضمن تقسیم بندی      اندیشه های شاعر به دو دسته سیاسی و اجتماعی ، هر کدام را بطور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیل محتوی انجام گرفته است. نتیجه بیانگر اینست که او شاعریست اندیشه گرا و اندیشه های سیاسی و اجتماعی در اشعار او نمود زیادی دارد.                                    

کلمات کلیدی
شعر , اندیشه , اندیشه های سیاسی , اندیشه ای اجتماعی