ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

بازتاب تشیع در سروده های پارسی و تازی شیخ بهائی

صفحه (0 - 0)
محمد حسن فؤادیان،صابره سیاوشی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دانشمند برجسته «عبدالصمد جبل عاملی» معروف به «شیخ بهایی»، از نوادر علمی عصر صفوی، یکی از بزرگان جهان تشیع است. او به موازات آثار گرانسنگ علمی، اشعاری با ویژگیهای فنی و ادبی به دو زبان فارسی و عربی از خود به یادگار نهاده است. اشعار شیخ، آیینۀ تمام¬نمای اندیشه¬های مذهبی و تشیع اوست. بیشترین حجم اشعار فارسی و عربی وی را، سروده هایی  در مدح اهل بیت و ترویج اندیشه تشیع تشکیل میدهد . او در این زمینه با کمیت بن زید اسدی شاعر بزرگ شیعی رقابت میکند. همچنین، شاعر پربسامدترین ابیات و تصاویر خیالی و شاعرانه را به امام عصرعلیه¬السلام اختصاص داده است. جستار  حاضر بر آن است که به سوالات زیر پاسخ گوید:- از نظر سبک شناسی، به کارگیری مواردی مانند : اسالیب بیانی، نظام واژگان و موسیقی کلام در سروده های شیعی شیخ بهایی چگونه است؟- تصویر پردازی شاعر در این قلمرو از چه ویژگیهایی برخوردار است؟- تنوع آماری عناصر تشیع در اشعار پارسی و تازی شیخ بهایی به چه شکل است؟

کلمات کلیدی
تشیع , اشعار فارسی و عربی , شیخ بهائی